Statut

На основу члана 53 ст. 3. тач. 1) Закона о спорту Републике Србије (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2011) и члана 27 Статута Ронилачлог клуба „Српска Жандармерија“ Скупштина Ронилачлог клуба „Српска Жандармерија“ на седници одржаној 23.12.2012. године усвојила је измене и допуне Статута чији пречишћени текст гласи:

СТАТУТ РОНИЛАЧКОГ КЛУБА „СРПСКА ЖАНДАРМЕРИЈА“

 OСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Статутом уређују се програмски циљеви и основни задаци Ронилачлог клуба „Српска Жандармерија“ основна статусна обележја, као и друга питања од значаја за рад Ронилачлог клуба „Српска Жандармерија“ као спортске организације.

Члан 2.

Ронилачки клуб „Српска Жандармерија“ (у даљем тексту: Клуб) je спортско удружење основанo на неодређено време ради обављања спортских активности чланова у области подводних активности, а ради остваривања циљева у области подводних активности, његовог унапређења, омасовљења и праћења међународног искуства.

Члан 3.

Клуб делује као удружење са својством добровољног, неполитичког и непрофитабилног правног лица и уписује се у регистар удружења при надлежном телу државне управе.

НАЗИВ И СЕДИШТЕ КЛУБА

Члан 4.

Назив Клуба је: РОНИЛАЧКИ КЛУБ „СРПСКА ЖАНДАРМЕРИЈА“ .
Скраћени назив Клуба је: РК „ЖАНДАРМЕРИЈА“.
Седиште Клуба је у Београду.
Клуб делује на подручју Републике Србије.

ПРАВНИ СТАТУС

Члан 5.

Клуб је правно лице са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом и овим Статутом. СТАТУТ РОНИЛАЧКОГ КЛУБА „СРПСКА ЖАНДАРМЕРИЈА“.

ПЕЧАТ

Члан 6.

Клуб има печат кружног облика на којем је у круг, ћирилицом, исписан назив и седиште Клуба, а у средини је знак Клуба. Клуб има мали печат кружног облика на којем је у средини знак Клуба. Клуб има штамбиљ правоугаоног облика на коме је исписан назив и седиште Клуба и остављен простор за број и датум. Амблем Клуба утврђује Извршни одбор.

ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ

Члан 7.

Клуб представља и заступа председник Клуба. Одлуком Извшног одбора могу се одредити и друга лица с правима и обавезама у заступању Клуба, у границама датих овлашћења.

ЧЛАНСТВО У ДРУГИМ УДРУЖЕЊИМА И САВЕЗИМА

Члан 8.

Клуб може одлуком Скупштине основати са другим клубовима одговарајући савез или се учланити у одговарајуће националне и међународне спортске савезе од значаја за остваривање циљева Клуба.

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ КЛУБА

Члан 9.

Клуб обавља циљеве и задатке који су од значаја за развој подводног спорта и од користи за његове чланове, а нарочито:

 1. заступа заједничке интересе чланова Клуба пред градским, државним и спортским органима и организацијама
 2. обезбеђује услове за развој врхунског спорта у спортској грани које негује Клуб.
 3. предузима одговарајуће активности ради унапређења и омасовљења подводног спорта и праћења и упознавања својих чланова са међународним искуствима у области подводног спорта
 4. организује и пружа стручну помоћ својим члановима у унапређивању њиховог рада
 5. организује иновацију знања кадрова у Клубу, посебно руководећих и стручних радника СТАТУТ РОНИЛАЧКОГ КЛУБА „СРПСКА ЖАНДАРМЕРИЈА“
 6.  ради на јачању спортског морала и спортског духа код својих чланова и утврђује правила понашања у њиховим међусобним односима
 7. подстиче рад својих чланова додељивањем награда и признања (годишњих, јубиларних и др.) за изузетне спортске резултате и допринос развоју и унапређењу ронилачког спорта
 8. усклађује активности чланова клуба
 9. учествује у изградњи, одржавању и управљању спортским објектима који су потребни Клубу
 10. јачање спортских веза и сарадње с другим подводним клубовима, организацијама и савезима, у Србији и иностранству
 11. предузима мере за спречавање негативних појава у спорту (допинг, насиље и недолично понашање, лажирање спортских резултата)
 12. 12. брине о здравственој заштити својих чланова за време спортских припрема и такмичења у складу са законом
 13. издаје публикације о спортским и другим активностима Клуба
 14. обавља друге активности у циљу развоја подводног спорта.

Клуб у остваривању својих циљева и задатака самостално уређује своју унутрашњу организацију и рад, доноси и реализује програме развоја подводног спорта, организује такмичења за која је надлежан и остварује друге циљеве и задатке утврђене плановима Клуба и надлежног гранског савеза.

ЧЛАНСТВО У КЛУБУ

Члан 10.

Члан Клуба може да буде свако лице, без обзира на држављанство, националност,расу, пол, језик, вероисповест, страначку припадност, политичко или друго уверење, образовање, социјално порекло, имовно стање или било које друго лично својство. Чланови Клуба имају права и обавезе утврђене овим Статутом и другим спортским правилима и прописима.

Члан 11.

Кандидат потписује приступницу за пријем у чланство. Изјаву о приступању, односно учлањењу у Клуб за малолетно лице које није навршило 14 година даје малолетно лице уз претходну писмену сагласност родитеља, односно старатеља.

Одлуку о пријему у чланство доноси Извршни одбор Клуба.

Члан 12.

Члан учествује у раду Клуба, а редовни члан и у одлучивању у органима Клуба преко својих представника.

Члан 13.

Клуб има следеће врсте чланова:

1. редовне,
2. почасне,
3. посебне,
4. рекреативне.

Члан 14.

Редовни чланови Клуба су: лица која се у Клубу активно баве активношћу за коју је клуб регистрован, спортски стручњаци ангажовани у Клубу, лица изабрана у органе Клуба и радници у радном односу у Клубу.

Члан 15.

За почасног члана може се именовати лице које је својим радом допринело раду и развоју Клуба, као и лице које има знатне заслуге за унапређење подводног спорта.

Члан 16.

Посебни чланови Клуба су: лица која се у Клубу активно баве подводним активностима за коју је клуб регистрован, а који захтевају, из едукативних и безбедносних разлога, додатно и посебно ангажовање стручних лица клуба и опреме за њихово бављење овом активношћу.

Члан 17.

Рекреативни чланови Клуба су: лица која се у Клубу рекреативно баве активношћу за коју је клуб регистрован, а којима није потребно додатно и посебно ангажовање стручних лица клуба и опреме за њихово бављење овом активношћу.

Члан 18.

Права и обавезе чланова су:

1. да учествује у остваривању циљева и задатака Клуба;
2. да учествује у управљању Клубом;
3. да бира и буде биран у органе и тела,
4. да покреће иницијативе;
5. да плаћа чланарину и користи погодности које му припадају по општим актима Клуба;
6. да се придржава Статута и других општих аката Клуба;
7. да својим деловањем и понашањем доприноси угледу Клуба.
8. да се образује и усавршава,
9. да чувају опрему и реквизите које им Клуб стави на располагање,
10. да у међусобним односима негују и поштују спортски дух и морал,
11. да се у спортским такмичењима понашају примерено и дисциплиновано.

Члан 19.

Спортиста може у Клубу да се бави спортским активностима аматерски или професионално, у складу са сопственом одлуком, резултатима и спортским правилима.

Члан 20.

Клуб у обављању спортских активности обезбеђује услове за безбедно бављење спортиста спортским активностима, спортске стручњаке за вођење стручног рада, планирање и евиденцију стручног рада и друге базичне евиденције.

Члан 21.

Спортиста је у обавези да се, најмање једном годишње, подвргне утврђивању опште и посебне здравствене способности, у складу са одлуком надлежних органа Клуба и спортским правилима.

Члан 22.

Члан Клуба који намерно или из нехата поступи супротно Статуту и другим општим актима Клуба, одлукама органа или овлашћених лица Клуба или повреди углед Клуба, може дисциплински да одговара и буде кажњен:

1. јавном опоменом,
2. суспензијом,
3. новчаном казном,
4. искључењем из чланства.
Члану Клуба који је у радном односу са Клубом изричу се дисциплинске мере у
складу са законским прописима који уређују радне односе.

Члан 23.

Чланство у Клубу престаје:

1. смрћу члана,
2. иступањем из чланства на властити захтев,
3. искључењем из Клуба ако члан својим деловањем, супротним одредбама овог Статута, нанесе штету интересима и угледу Клуба,
4. ако не испуни финансијске обавезе према Клубу.

Одлуку о искључењу доноси Извршни одбор. Извршни одбор је дужан да члана Клуба упозори на постојање околности због којих може бити искључен из чланства и да му остави рок од најдуже 7 дана за отклањање пропуста, односно грешака. Одлуку о искључењу, која мора да буде образложена, доноси Извршни одбор Клуба већином од укупног броја чланова и писмено је саопштава члану Клуба. Против одлуке о искључењу, члан Клуба може да поднесе жалбу Скупштини Клуба, чија одлука је коначна. До доношења коначне одлуке Скупштине Клуба о искључењу, права члана Клуба су суспендована. Уколико члан Клуба који је двапут опоменут не уплати чланарину, аутоматски се гаси његово својство члана, без потребе доношења одлуке о искључењу.

Члан 24.

Чланови чије је чланство у Клубу угашено немају право на повраћај уплаћене чланарине.

Извршни одбор Клуба може поново да прими чланове који су изгубили својство члана због неплаћања чланарине, уколико плате целокупан износ заостале чланарине. Појединац који је искључен из чланства Клуба може да буде поновно примљен у чланство уколико су престали разлози због којих је донета одлука о искључењу.

Члан 25.

Клуб води евиденцију својих чланова (књигу чланова) и друге базичне евиденције, у складу са Законом о спорту. Одлуке органа Клуба које се тичу чланства обавезно се уносе у записник и књиге одлука.

ОРГАНИЗАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ

Члан 26.

Клубом управљају његови чланови преко својих представника у органима Клуба и облицима организовања у Клубу.

Члан 27.

Органи Клуба су:

1. Скупштина,
2. Извршни одбор,
3. Надзорни одбор,
4. Председник Клуба,
5. Подпредседник Клуба,
6. Секретар Клуба

СКУПШТИНА КЛУБА

Члан 28.

Скупштина је највиши орган управљања Клуба коју бира збор свих чланова клуба. Мандат члана Скупштине траје пет година. Скупштину чини 21 представник редовних чланова Клуба, који се бирају на следећи начин:

• 10 редовних чланова, из збора свих чланова Клуба;
• 11 редовних чланова, који чине органе Клуба;

У раду Скупштине могу учествовати почасни, посебни и рекреативни чланови, као и представници других организација и државних органа, а по позиву Председника Клуба.

Члан 29.

Председник Клуба расписује изборе за чланове Скупштине новог сазива, односно сазива изборне зборове из члана 28 став 5. овог Статута, најкасније 60 дана пре истека мандата Скупштине и ближе уређује начин избора. Председник Клуба отвара изборне зборове, након чега се приступа избору радног председништва од 3 члана које руководи гласањем и бирањем чланова Скупштине. Избор чланова Скупштине врши се јавним гласањем, већином гласова присутних чланова. На изборним зборовима води се записник и сачињава извештај о избору чланова Скупштине који потписују чланови радног председништва и чији се оригинални примерци достављају председнику Клуба. Уколико у току трајања мандата Скупштине неко од њених чланова изгуби то својство због смрти, оставке или разрешења, председник Клуба заказује ванредни збор који је изабрао тог члана ради избора његове замене. Избор на ванредном збору врши се на начин и у поступку описаном у ст. 1-5. овог члана, а новоизабрани члан Скупштине бира се на време до истека мандата постојећег сазива Скупштине.

Члан 30.

Члану Скупштине Клуба мандат престаје: смрћу, оставком, разрешењем, забраном обављања функција у области спорта која је изречена од стране надлежног државног органа или Савеза у складу са законом и овим Статутом. Председник Клуба констатује испуњеност услова за престанак чланства у Скупштини услед смрти или оставке. Оставку члан Скупштине подноси председнику Клуба, који по пријему оставке констатује престанак чланства у Скупштини и заказује збор који је изабрао тог члана Скупштине на коме се одлучује о избору новог члана Скупштине. Разрешење члана Скупштине може предложити сваки члан Скупштине или Збор. Предлог за разрешење члана Скупштине мора бити образложен. О разрешењу члана Скупштине одлучује Скупштина.

Редовна скупштина

Члан 31.

Редовна скупштина ради на седницама и сазива се по потреби, а најмање једном годишње. Изборна скупштина одржава се сваке четврте године и на њој чланови Клуба бирају своје представнике у органима Клуба, најкасније 30 дана пре истека мандата Скупштине. Скупштину сазива председник Клуба.

Члан 32.

Скупштина ради на седницама и може правноснажно да одлучује ако седници присуствује више од половине укупног броја чланова Скупштине. Чланови Клуба обавештавају се о сазивању Скупштине преко клупског гласила, са дневним редом, најмање две недеље пре одржавања Скупштине. Члан Клуба може дати предлог за измену дневног реда Скупштине, писменим поднеском са образложењем, најкасније недељу дана пре одржавања Скупштине. Радом Скупштине руководи председник Клуба. На почетку седнице Скупштине, председавајући утврђује да ли постоји кворум за рад и одлучује да ли је скупштина сазвана у складу са Статутом Клуба. У току рада седнице Скупштине води се записник, који треба да потпишу председавајући, записничар и два члана верификационе комисије. Записник треба да садржи: број присутних чланова, резултате гласања и избора, предлоге и одлуке са именима предлагача.

Ванредна скупштина

Члан 33.

Ванредна скупштина одржава се по потреби. Сазива се на предлог председника Клуба, ако то писмено уз навођење сврхе, разлога и дневног реда, затражи:

1. Извршни одбор Клуба,
2. Надзорни одбор Клуба,
3. најмање 1/3 чланова Скупштине.

Председник Клуба је дужан да сазове ванредну скупштину у року од тридесет дана од дана подношења захтева. Ако председник Клуба не сазове ванредну скупштину у прописаном року, њу може сазвати онај орган Клуба, односно они чланови Клуба који су тражили њено сазивање.

Надлежност скупштине

Члан 34.

Скупштина:

1. разматра, доноси и усваја:

• Статут Клуба и његове измене и допуне,
• годишњи извештај о раду Клуба и његових органа,
• финансијске извештаје,
• одлуку о престанку рада Клуба,
• одлуке о статусним променама,
• одлуку о програму рада и развоја Клуба,
• одлуку о располагању непокретностима клуба,
• програм и календар активности за предстојећи период,
• правилник о наградама и признањима,
• одлуке о жалбама на одлуке других органа Клуба,
• одлуке о приступању и учлањењу Клуба у удружења и асоцијације у складу са законом и Статутом,
• пословник о свом раду,
• друге одлуке које су јој стављење у надлежност овим Статутом.

2. бира и разрешава:

• чланове Извршног и Надзорног одбора,
• председника Клуба
• потпредседника Клуба.

Скупштина доноси одлуке већином гласова присутних чланова. Гласање је јавно, али о неким питањима гласање може да буде и тајно. Одлуку о престанку рада Клуба и одлуке о изменама и допунама Статута Скупштина доноси двотрећинском већином од укупног броја чланова. Сазивање и рад Скупштине Клуба ближе се уређује Пословником о раду.

Члан 35.

Члану Скупштине Клуба мандат престаје: смрћу, оставком, разрешењем, забраном обављања функција. За вршење одређених послова Скупштина може да формира комисије. Одлуком о формирању комисије утврђује се њен састав и делокруг.

ИЗВРШНИ ОДБОР

Члан 36.

Извршни одбор управља Клубом између две скупштине. Извршни одбор броји 7 чланова. Чланове Извршног одбора бира и разрешава Скупштина Клуба из реда истакнутих друштвених и спортских радника, стручњака и спортиста, на период од 4 године. Председник Клуба је члан и председник Извршног одбора по функцији. Исто лице може бити поново бирано у Извршни одбор Клуба. Члану Извршног одбора мандат престаје: смрћу, оставком, разрешењем и престанком чланства у Клубу.

Надлежност извршног одбора

Члан 37.

Извршни одбор:

1. утврђује предлог Статута и других општих правних аката које доноси Скупштина, као и предлог програма рада,
2. утврђује предлог промена Статута,
3. утврђује предлог одлуке о статусним променама,
4. предлаже финансијски план, обезбеђује средства за финансијски план и у оквиру њега одлучује о распореду и динамици коришћења средстава,
5. одлучује о оснивању предузећа, установа, агенција и других облика организовања од значаја за Клуб, односно о њиховом гашењу,
6. утврђује програм спортске сарадње,
7. утврђује унутрашњу организацију Клуба,
8. бира и опозива представнике Клуба у тела организација и савеза чији је Клуб члан,
9. бира чланове комисија,
10. утврђује висину чланарине,
11. одлучује о стицању и престанку својства члана у Клубу,
12. именује и разрешава секретара Клуба,
13. управља имовином Клуба,
14. одлучује о образовању огранака, њиховом седишту обављања активности и именује њиховог заступника,
15. одобрава правне послове у случају сукоба интереса,
16. одлучује о покретању спора или одустајању од њега,
17. утврђује организациону шему и систематизацију радних места у Клубу,
18. одлучује о ангажовању стручњака у спорту и спортских стручњака у Клубу и именује, на предлог председника, шефа стручног штаба и тренере у Клубу,
19. додељује награде и признања Клуба организацијама и појединцима за заслуге и резултате у развоју и унапређењу спорта и одлучује о додели награда и признања,
20. доноси акте за уредно пословање Клуба и извршење усвојеног програма, ако нису Статутом стављени у надлежност Скупштине,
21. доноси пословник о свом раду,
22. доноси Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности чланова Клуба,
23. обавља и друге послове утврђене Статутом или које му повери Скупштина.
24. Одлучује о другим стварима које нису дефинисане овим Статутом и законима на које се Статут ослања. За вршење одређених послова из своје надлежности Извршни одбор може формирати комисије. Одлуком о формирању комисије утврђује се њен састав и делокруг.

Члан 38.

Извршни одбор ради на седницама које се одржавају по потреби. Извршни одбор сазива и њиме председава председник Клуба. Извршни одбор доноси одлуке и опште акте из своје надлежности већином гласова укупног броја чланова Извршног одбора. Рад Извршног одбора уређује се Пословником о раду.

НАДЗОРНИ ОДБОР

Члан 39.

Надзорни одбор је надзорни орган Клуба који врши контролу финансијског пословања Клуба и годишњег завршног рачуна. Надзорни одбор Клуба броји 3 члана које бира Скупштина Клуба на период од 4 године, са правом поновног избора. Члану Надзорног одбора мандат престаје: смрћу, оставком, разрешењем и престанком чланства у Клубу. Надзорни одбор бира из свог састава председника Надзорног одбора.

Члан 40.

Надзорни одбор подноси Скупштини извештај о питањима из свог делокруга приликом усвајања извештаја о раду Клуба. Надзорни одбор ради на седницама које сазива председник Надзорног одбора, а одлуке доноси већином гласова. О својим налазима Надзорни одбор извештава Извршни одбор и Скупштину Клуба. Рад Надзорног одбора уређује се пословником.

Члан 41.

Извршни одбор може именовати ревизора са надзорним овлашћењима у складу са прописима о рачуноводству и ревизији.

ПРЕДСЕДНИК КЛУБА

Члан 42.

Председник је орган руковођења Клубом. Скупштина Клуба из свог састава бира председника на период од 4 године, с
правом поновног избора. Пре истека мандата председнику Клуба функција престаје оставком или разрешењем. Председник Клуба је председник Скупштине и председник Извршног одбора Клуба. Председник Клуба за свој рад одговара Скупштини Клуба.

Члан 43.

Председник Клуба:

1. представља и заступа Клуб,
2. спроводи одлуке и закључке Скупштине и Извршног одбора,
3. стара се да рад Клуба буде у складу са интересима развоја подводног спорта, чланова Клуба и друштва у целини,
4. припрема и сазива седнице Скупштине и Извршног одбора и председава њима,
5. предлаже чланове Извршног одбора,
6. усклађује рад Скупштине и других органа Клуба,
7. одговоран је за законитост рада Клуба,
8. подноси Скупштини годишњи извештај о раду Клуба, који обухвата и његов рад и рад Извршног одбора,
9. утврђује предлоге аката и одлука које доноси Извршни одбор,
10. предлаже општи акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Клубу,
11. потписује одлуке и друга акта које доноси Скупштина,
12. даје налоге везане за реализацију финансијских обавеза Клуба,
13. потписује појединачне и колективне уговоре,
14. одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у Клубу,
15. стара се о остваривању циљева Клуба и права и обавеза чланова Клуба и предузима потребне мере,
16. одређује која се документа и подаци сматрају службеном и другом тајном,
17. одобрава службена путовања,
18. врши друге послове из делокруга рада Клуба који су му Статутом стављени у надлежност или који нису у делокругу Скупштине или Извршног одбора. За вршење одређених послова из своје надлежности председник Клуба може да овласти друго лице из Клуба.

ПОТПРЕДСЕДНИК КЛУБА

Члан 44.

Клуб имa пoтпрeдсeдникa кojeг бирa Скупштинa Клубa нa прeдлoг прeдсeдникa Клубa. Пoтпрeдсeдник Клубa бирa сe из рeдa истaкнутих спoртских рaдникa и спoртистa. Мандат потпредседника траје 4 године, с правом поновног избора. Пре истека мандата потпредседнику Клуба функција престаје оставком или разрешењем.

СЕКРЕТАР КЛУБА

Члан 45.

Секретара Клуба именује Извршни одбор. Секретарска функција је волонтерска или професионална (дефинисана уговором), а секретар за свој рад одговара председнику и Извршном одбору. Секретара именује Извршни одбор Клуба на време од 4 године и може бити поново именован на исту функцију. Секретар за свој рад одговара Извршном одбору Клуба.

Члан 46.

Секретар Клуба:

1. организује и контролише обављање стручних послова у Клубу,
2. стара се о припремама седница органа Клуба и о извршавању одлука и других аката тих органа,
3. обавља послове које на њега пренесе председник или подпредседник Извршног одбора Клуба,
4. учествује у раду Скупштине, Извршног и Надзорног одбора Клуба,
5. предлаже Извршном одбору Клуба правилнике о организацији Клуба, обавља и друге послове у складу са статутом и другим општим актима Клуба. Секретар може бити разрешен дужности уколико не обавља савесно послове из предходног члана овог Статута, учини тежу повреду радне обавезе због које трпи делатност Клуба, његов углед и имовина. Одлуку о разрешењу секретара доноси Извршни одбор. Секретар може бити разрешен дужности и на властити захтев.

ОБЛИЦИ ОРГАНИЗОВАЊА И РАД У КЛУБУ

Члан 47.

Облици организовања и рада у Клубу су: комисије, секције и др. Одлуком о оснивању комисије Извршни одбор дужан је да утврди:

• број чланова комисије,
• основни задатак комисије,
• начин рада,
• овлашћења и трајање мандата комисије.

Комисије одговарају за свој рад Извршном одбору и председнику Клуба.

Члан 48.

Рад комисија и секција се одређује правилником о раду комисија и секција и њиховим планом рада.

СУКОБ ИНТЕРЕСА И ЗАБРАНА КОНКУРЕНЦИЈЕ

Члан 49.

Председник Клуба и чланови органа Клуба дужни су да поступају савесно, пажљиво и одговорно према Клубу, у складу са законом и општим актима Клуба. Лица из става 1 овог члана не смеју користити Клуб за лично богаћење, односно личне потребе. Председник Клуба и чланови органа Клуба не могу директно или индиректно бити ангажовани у конкурентској организацији у области спорта. Сукоб интереса у смислу става 3 овог члана постоји ако је члан органа Клуба односно председник Клуба или члан његове породице (супружник, крвни сродник у правој линији и у побочној линији до другог степена сродства, усвојитељ и усвојеник, сродник по тазбини до првог степена сродства):

1. уговорна страна у правном послу са Клубом,
2. члан, власник или на други начин у пословном односу са лицем из правног посла или радње које закључује уговор са Клубом или које има финансијске интересе у том послу или радњи, по основу којих се разумно може очекивати да утичу на поступање члана органа, односно председника Клуба, супротно интересу Клуба,
3. под контролним утицајем стране из правног посла или радње или лица које има финансијски интерес у правном послу или радњи, тако да се основано може очекивати да то утиче на поступање члана органа, односно председника Клуба супротно интересу Клуба. Уговор између председника Клуба и Клуба може да се закључи по одобрењу Извршног одбора Клуба. Повреда сукоба интереса и забране конкуренције из ставова 3. и 4. овог члана даје Клубу право на накнаду штете и право да се послови које лице изврши за свој рачун признају као послови извршени за рачун Клуба. У случају сукоба интереса између Клуба и председника Клуба, Клуб заступа лице које одреди Изврши одбор.

СТРУЧНИ РАД У КЛУБУ

Члан 50.

Стручне послове у Клубу обављају спортски стручњаци и стручњаци у спорту, у складу са законом, правилима надлежног гранског савеза и Статутом. Извршни одбор доноси одлуку о запошљавању у оквиру усвојеног плана и програма Клуба, путем конкурса или уговора понуђених одговарајућим особама. Права и дужности особа ангажованих по програму Клуба уређују се уговором, у складу са законом. Клуб и спортиста закључују, у складу са законом и спортским правилима, уговор којим регулишу међусобна права, обавезе и одговорности. Професионални спортиста заснива са Клубом радни однос, у складу са законом.

НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА

Члан 51.

Клуб може да додељује награде и признања својим члановима, као и другим организацијама и појединцима за заслуге и достигнућа у раду и развоју Клуба.

ИМОВИНА И СРЕДСТВА КЛУБА

Члан 52.

Имовину Клуба чине новчана средства, непокретна и покретна имовина и друга имовинска права. Клуб обезбеђује средства за рад и извршење својих циљева и задатака од:

• чланарине чланова Клуба,
• прихода од имовине,
• накнаде за услуге када је то дозвољено законом који те услуге регулише,
• прихода сопствених предузећа и других привредних организација,
• донација, спонзорства, поклона, наслеђа,
• давања из буџета и других прихода у складу са законом.

Члан 53.

Клуб може основати привредно друштво или друго правно лице, у складу са законом, ради прибављања средстава потребних за остваривање својих спортских циљева.

Члан 54.

Клуб води пословне књиге и подноси финансијске извештаје у складу са прописима о рачуноводству и ревизији. Ревизија финансијских извештаја Клуба врши се у складу с прописима о рачуноводству и ревизији који се односе на привредна друштва. Клуб има рачуне и преко својих рачуна послује самостално.

Члан 55.

Клуб може стицати покретну и непокретну имовину. Извршни одбор доноси одлуку о стицању, продаји, преносу на другу особу или давању у закуп покретне имовине Клуба, као и о давању непокретности у закуп. Клуб одговара за своје обавезе целокупном својом имовином. Чланови и органи Клуба солидарно одговарају за обавезе Клуба, ако поступају са имовином Клуба као да је у питању њихова имовина или злоупотребе Клуб као форму за незаконите или преварне циљеве.

Члан 56.

Имовина и приходи остварени обављањем делатности Клуба могу да се користе једино за остваривање циљева утврђених Статутом Клуба. Висину, начин и рокове плаћања чланарине утврђује Извршни одбор Клуба за сваку категорију чланства. Извршни одбор Клуба је овлашћен ослободити, у потпуности или делимично, поједине категорије чланства или поједине чланове обавезе плаћања чланарине.

Члан 57.

Клуб управља и користи објекте и средства којима располаже или су му дати на коришћење, у складу са прописима и њиховом наменом. Клуб може променити намену спортском објекту којим располаже само изузетно и под условима утврђеним Законом о спорту. Клуб може објекте и средства којима располаже, односно користи, дати на коришћење члановима клуба, под условима утврђеним одлуком Извршног одбора Клуба. Чланови Клуба и органа Клуба солидарно одговарају са Клубом за обавезе Клуба ако поступају с имовином Клуба као да је у питању њихова имовина или злоупотребљавају Клуб као форму за незаконите или преварне циљеве.

ОПШТИ АКТИ КЛУБА

Члан 58.

Општи акти Клуба су Статут Клуба, правилници, пословници и одлуке којима се на општи начин уређују одређена питања.

Члан 59.

Иницијативу за доношење, измене и допуне Статута могу да дају:

• Извршни одбор,
• Председник Клуба,
• Надзорни одбор,
• Подпредседник
• Секретар,
• најмање половина чланова Скупштине.

Члан 60.

Предлог Статута утврђује Извршни одбор. Предлог за промену Статута мора да буде достављен члановима Скупштине најмање 15 дана пре одржавања Скупштине. Амандмани на предлог Статута, односно измене и допуне Статута достављају се Скупштини писмено, најкасније три дана пре седнице Скупштине. Статут, односно измене и допуне Статута усвајају се двотрећинском већином од укупног броја гласова чланова Скупштине.

Члан 61.

Општи акти које доноси Изврши одбор Клуба усвајају се већином од укупног броја гласова чланова Извршног одбора. Сваки члан и сваки орган Клуба може да да иницијативу за доношење, односно измене и допуне одређеног општег акта Клуба. Сваки члан Клуба има право да добије примерак Статута Клуба.

Члан 62.

Статут и други општи акти Клуба, као и спортска правила из члана 3. став 1 тачка 20 Закона о спорту, непосредно се примењују на сва лица која су, непосредно или посредно, обухваћена надлежностима Клуба. У случају несагласности општих аката Клуба и Статута примењују се одредбе Статута.

АНТИ-ДОПИНГ ПРАВИЛА

Члан 63.

Допинг је у супротности са фундаменталним принципима спорта и медицинском етиком. Допинг је забрањен, како на такмичењима тако и изван такмичења. Под допингом се подразумева свака активност утврђена Законом о спречавању допинга у спорту Републике Србије. Изврши одбор Клуба утврђује анти-допинг правила, у складу са Законом о спречавању допинга у спорту. Сви чланови Клуба су обавезни да поштују обавезе из Закона о спречавању допинга у спорту и анти-допинг правила Клуба. За кршење анти-допинг правила, одговорном лицу се изричу одговарајуће казне, у складу са Законом о спречавању допинга у спорту и општим актима Клуба. Допинг контролу спроводи Антидопинг агенција Републике Србије, у складу са Законом о спречавању допинга у спорту.

ЗАБРАНА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ

Члан 64.

Забрањена је свака непосредна и посредна дискриминација лица у надлежности Клуба и чланова Клуба, с обзиром на неко лично својство, статус, опредељење или уверење, у складу са законом. Одредбе општих аката Клуба којима се утврђује или ствара дискриминација лица у њиховој надлежности – не примењују се, а појединачни акти којима се врши дискриминација – ништавни су. У Клубу није допуштено кршење слобода и права човека и грађанина.

ОДГОВОРНОСТ ЗА ПРОУЗРОКОВАНУ ШТЕТУ

Члан 65.

Сваки члан Клуба одговара Клубу за штету коју је проузроковао непажњом, немаром или намерно. Чланови органа Клуба одговарају солидарно за штету коју својом одлуком проузрокују Клубу, ако такву одлуку донесу намерно или грубом непажњом. За штету из става 1 овог члана не одговарају чланови који су били против доношења такве одлуке или су се уздржали од гласања. Тужба за накнаду штете из става 1 овог члана не може да се поднесе по истеку рока од три године од дана доношења штетне одлуке.

ЈАВНОСТ РАДА КЛУБА

Члан 66.

Рад Клуба је јаван. Јавност рада Клуба обезбеђује се правовременим и истинитим обавештавањем чланова Клуба и јавног мњења о раду и резултатима Клуба. Чланови се о раду Клуба обавештавају писаним материјалом и на седницама органа Клуба.

Члан 67.

Органи и тела Клуба могу искључити или ограничити јавност седнице или скупа, када се разматрају документа или подаци поверљиве природе.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Члан 68.

Сви спорови између Клуба и чланова Клуба решавају се мирним путем, у складу са Законом о спорту и овим Статутом.
Решавање спорова из става 1. овог члана може бити поверено арбитражи или сталном спортском арбитражном суду при Савезу, односно другом надлежном националном спортском савезу, односно Спортском савезу Србије. Клуб и сви чланови Клуба су обавезни да признају надлежост сталног спортског арбитражног суда из става 2. овог члана утврђену статутом надлежног националног спортског савеза. Клуб и сви чланови Клуба обавезни су да се уздрже од покретања и вођења судског спора у питањима која су у надлежности арбитраже из ст. 2. овог члана. Неизвршавање одлука арбитраже из ст. 2. овог члана представља тежи дисциплински прекршај.

СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ

Члан 69.

Одлуку о статусним променама доноси, у складу са Законом о спорту, Скупштина Клуба, на предлог Извршног одбора, већином од укупног броја гласова чланова Скупштине. Извршни одбор Клуба може да, двотрећинском већином од укупног броја гласова својих чланова, одлучи да се о статусној промени одлучује путем непосредног гласања (референдума) чланова Клуба. Одлука на непосредном гласању је донета ако се за предлог одлуке позитивно изјасни већина од укупног броја чланова Клуба.

ПРЕСТАНАК РАДА КЛУБА

Члан 70.

Клуб престаје са радом у случајевима прописаним законом или двотрећинском одлуком Скупштине. О доношењу одлуке о престанку рада Клуба обавештава се надлежни регистарски орган ради брисања из регистра. У случају престанка рада Клуба, одлуком Скупштине, имовина Клуба ће прећи на домаћу непрофитну организацију у области спорта у складу са законом.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 71.

Општи акти и рад Клуба усагласиће се са одредбама овог Статута у року од три месеца од дана ступања на снагу овог Статута. До доношења аката на основу овог Статута, примењиваће се акти донети на основу претходног Статута, осим ако су у супротности с Законом о спорту или овим Статутом.

Члан 72.

Усвајањем овог Статута престаје да важи Статут Клуба усвојен 20.12.2011. године.

Члан 73.

Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Клупском гласилу.

Председник Скупштине

Милорад Марковић
__________________________________

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial